Условия за ползване

Общи условия за използване на интернет страницата на Trips Journal и предоставяните чрез нея услуги

Ние ценим Потребителите си и с настоящите Общи условия целим да внесем максимална яснота и точност в уредбата на отношенията си с всеки Потребител, свързани с услугите, които предлагаме. Тези Общи условия регулират отношенията между Trips Journal и Потребителите, които използват нашите услуги.

I. Общи приложения

 1. Интернет страницата (сайт) tripsjournal.com е собственост на дружество “Пресижън” ЕООД, ЕИК 202941755, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Лотос 8А. За целите и по смисъла на настоящите Общи условия за ползване, Интернет страница tripsjournal.com, ще се изписва за краткост по следния начин: TRIPS JOURNAL.
 2. Настоящите Общи условия за ползване (за краткост „Общи условия“) уреждат предоставяните чрез TRIPS JOURNAL услуги.
 3. Настоящите Общи условия за ползване (за краткост „Общи условия“) уреждат отношенията между “Пресижън” ЕООД, ЕИК 202941755 като собственик на tripsjournal.com и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет страницата tripsjournal.com и/или услугите, предоставяни чрез нея.
 4. Основни понятия в този документ:
  1. В настоящите Общи условия под TRIPS JOURNAL се разбира  интернет страницата tripsjournal.com, собственост на дружество “Пресижън” ЕООД, ЕИК 202941755.
  2. Потребител по смисъла на настоящите Общи условия е всяко дееспособно физическо или надлежно и валидно регистрирано юридическо лице. Потребителите по смисъла на настоящите Общи условия са два вида:
   1. Регистрирани – потребителите, които се регистрират на интернет страницата на TRIPS JOURNAL чрез надлежно попълване на електронна форма (формуляр) за регистрация.
   2. Нерегистрирани – потребителите, които посещават страницата на TRIPS JOURNAL без да извършват необходимите действия по регистрация.
  3. „Сайт” – интернет ресурс, изразяващ се в файлове, програми, текст, звук, картина, изображение и/или други материали, достъпни чрез домейна tripsjournal.com.
  4. Директен маркетинг” – рекламни или други съобщения за предлагане на стоки и услуги, по поща, телефон или друг директен начин.
  5. Настоящите Общи условия са публикувани на Интернет страницата TRIPS JOURNAL и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта.
  6. Партньор е всяко лице, с което “Пресижън” ЕООД, ЕИК 202941755 се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на сайта допълнителна информация за предоставяни от него стоки и услуги.
  7. Услуги са усугите, които Trips Journal предлага, които включват, но не се ограничават до:
   1. Предоставяне на информация за туристически и други маршрути, забележителности, събития и други;
   2. Предоставяне на възможност за създаване на потребителски профили посредством регистрация и достъп до секции, изискващи регистрация;
   3. Изпращане по email на бюлетин и уведомления;
   4. Публикуване на новини;
   5. Посредничество (предоставяне на информация, на възможност за комуникация между Потребителите) при организиране на групи;
   6. Предоставяне на възможност за създаване и споделяне на дигитално съдържание;
   7. Предоставяне на възможност за организиране на списък с посетени от Потребителя места, извеждане на местоположението на Потребителя, навигация и други дейности;
   8. Предоставяне на прогноза за времето.

II. Условия за ползване на интернет сайт tripsjournal.com

 1. Общите условия в сайта Trips Journal сами по себе си представляват договор, който всеки Потребител сключва с “Пресижън” ЕООД, ЕИК 202941755 като собственик на Trips Journal.
 2. С влизането в уебсайта Потребителят декларира, че желае да ползва Услугите на сайта, че е запознат с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва при използването на сайта Trips Journal, на всяка връзка и секция от него, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено в следствие на използването на този сайт.
 3. Обвързването с Общите условия е приложимо както за текущата конфигурация на сайта, така и за всички промени, направени в него под формата на допълнителни изменения или добавяне на нови връзки, секции и други.
 4. Trips Journal запазва правото си едностранно да променя, изменя и добавя настоящите Общите условия, като за това не е длъжен изрично да уведомява Потребителя. Всички промени в Общите условия, които Trips Journal прави, ще бъдат публикувани на тази страница и всеки Потребител има свободен достъп до тях. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Отговорност на Потребителят е да се запознае с Общите условия преди всяко използване на интернет сайта Trips Journal.
 5. Trips Journal може да промени или прекрати всеки аспект, услуга или характиеристика на сайта си по всяко време, включително, но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (хардуер и софтуер) необходимо за достъп или употреба.
 6. Trips Journal не носи отговорност за възникнали загуби, преки или косвени щети, пропуснати ползи в резултат на промени на Услоловията и Услугите, както и на всякакви други промени в съдържанието на интернет сайта Trips Journal.
 7. На интернет сайта Trips Journal може да присъстват и услуги, предлагани от партньори на Trips Journal. Trips Journal не носи отговорност и не е страна по договори, сключени между Потребителите и трети страни – партньори на Trips Journal.
 8. Trips Journal няма задължение да контролира начина, по който потребителят използва предоставяните услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на потребителя във връзка с използване на Услугите. Операторът няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на потребителя посредством ползването на услугите.
 9. Trips Journal има правото да поставя на всяка от страниците на сайта, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от оператора или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на оператора. Операторът не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на потребителя при ползването услугите на сайта.
 10. Trips Journal събира и използва информацията за целите на директния маркетинг, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети. За статистически цели, като предоставя информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики.
 11. Всеки Потребител има право да използва Услугите на сайта и информацията в него единствено за лични/нетърговски цели, като се съгласява, че информацията, публикувана на сайта, не може да бъде основание за предявяване на негови искове към Trips Journal и неговия собственик.
 12. Използването на информация или всякакъв друг вид съдържание от интернет сайта Trips Journal за търговски цели e забранено, без да копира, възпроизвежда или публикува част или цялата информационна система на сайта освен ако изрично не е договорено писмено съгласие от страна на Trips Journal.
 13. Потребителят се задължава при ползване на услугите на сайта да спазва законодателството, добрите нрави, морала, утвърдената интернет етиката и да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
 14. Trips Journal има право, но не и задължение, да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги на потребител, който не спазва горните изисквания.
 15. Trips Journal уведомява Потребителите, че авторите, които публикуват информация и статии на интернет страницата, изразяват своето лично мнение по различни въпроси и Trips Journal не носи отговорност за написаното от тях.
 16. При ползване на услуги, свързани с участие на Потребителя във форуми, блогове или осъществяващи друг вид комуникация в Интернет страница на Trips Journal, Потребителят се задължава да спазва следните изисквания:
  1. да поставя съобщения, изписани само на български език – кирилица, като има право да използва писмените знаци на латинския език единствено с цел изясняване на изказа, както и при технологични термини, търговски марки и брандове, идиоми и жаргон. Trips Journal има право да изтрива или променя публикувани от Потребителите статии и коментари и всякакъв друг текст, ако сметне, че не отговарят на условието за писане на килирилица.
  2. да не поставя/използва на Интернет страница на Trips Journal нецензурни, обидни, клеветнически, заплашителни или други текстове и/или изображения, накърняващи честта и достойнството на други Потребители или доброто име на Trips Journal, включително публикуването на материали с порнографско съдържание.
  3. да не поставя на Интернет страница на Trips Journal търговски, рекламни текстове и/или изображения, както и off-topic съобщения.
  4. да предлага нови теми или раздели във форуми, блогове, след като предварително се увери в липсата на вече създадени такива.
 17. С публикуването на мнения, материали и съдържание от Потребителя под каквато и да е форма на сайта Trips Journal, Потребителят предоставя на Trips Journal право да ги използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до тях без да се дължи възнаграждение за това.
 18. В случай, че предоставените от Потребителя мнения, съдържание и материали включва обекти на интелектуална собственост, Потребителят декларира, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху тях или има правото да използва съответните материали по начина, посочен в настоящите Общи условия, включително правото да предоставя ползването на съответните материали, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на сайта Trips Journal и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на интелектуална собственост, лични или други права на трети лица. В случай че има нарушаване на такиви права, Trips Journal не носи никаква отговорност и напълно се разграничава от тях.
 19. Trips Journal уведомява Потребителите, че е само посредник по осъществяването на комуникацията за организиране на групи за преходи, мероприятие и други дейности, и не носи отговорност, в случай че организираният преход или мероприятие не се състои, или има несъответсвия с действителността на представената от организатора информация.
 20. Trips Journal уведомява Потребителите, че е само посредник по осъществяването на комуникацията при резервирането на екскурзовод, туристически или планински водач и не носи отговорност към двете страни за възникването и развитието на отношенията между тях.
 21. Trips Journal уведомява Потребителите, че информацията и съдържанието на интернет страницата може да съдържа неточности или да има пропуски и следва да бъдат използвана като спомагателен, а не като основен източник.
 22. При използване на GPS следите, предоставената възможност за навигация и локализиране, които са предоставени от Trips Journal, Потребителят трябва да има предвид, че те могат да съдържат неточна, невярна, остаряла информация, и следва да бъдат използвани като спомагателно, а не като основно средство за ориентация, навигация и източник на информация. Trips Journal не носи отговорност при възникнали проблеми, изгубване, както и други възникнали преки или косвени щети в резултат на използването им.
 23. При изпращане или споделяне на информация и материали в Trips Journal от страна на Потребителя, той се съгласява и преотстъпва на Trips Journal изключителното право да използва тази информация и материали многократно и за всякакви цели по начин, по който сметне за добре. Използването на информацията и материалите включват но не се ограничават до: възпроизвеждане, разпространение, излъчване по безжичен път и чрез сателит, предаване по кабел и препредаване по кабел на други организации, публикуване (предлагане на достъп) в интернет, цифрово и аналогово разпространение, разпространение чрез интернет и други платформи за разпространение, разпространение чрез мобилни мрежи за пренос на съдържание и чрез всякакви други технически средства.
 24. Потребителят се съгласява, че за предоставянето на материалите и за отстъпването на авторските права за тях не му се дължи възнаграждение. Trips Journal не дължи компенсация при използването на съдържанието от трети лица.
 25. Потребителят се съгласява, че Trips Journal не е задължен да публикува или да използва по какъвто и да е начин материала, който потребителят изпраща. Trips Journal има право да откаже одобрение, редактира или изтрива коментари, статии, информация или други предоставени от Потребителя материали, в случай че ги сметне за неуместни или подвеждащи, както и на други основания по своя преценка.
 26. Всички права запазени. Цялата информационна система, ресурсите и материалите на сайта са обект на закрила по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Trips Journal или неговите партньори и клиенти. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на Trips Journal, на други потребители или на съответно указаните лица.
 27. Независимо от горното потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Trips Journal или друго лице.

III. Отговорност

 1. Trips Journal прави всичко възможно, за да поддържа сайта си в добро техническо състояние, да поддържа вярно и точно съдържание, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Trips Journal не гарантира, че предоставените услуги са незасегнати от компютърни вируси и злонамерени атаки от трети лица, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи. Trips Journal не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди (причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни), породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство.
 2. Trips Journal не отговаря пред потребителя за:
  1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на потребителя в резултат от ползване на услугите на сайта по т.4.7 от раздел I от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;
  2. неспособност на потребителя да ползва всяка една отделна услуга по т.4.7 от раздел I;
  3. претенции от трети лица срещу потребителя при или по повод ползване на услугите;

IV. Лични данни и конфеденциалност

 1. “Пресижън” ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.
 2. “Пресижън” ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 3. “Пресижън” ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
  1. е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
  2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  3. други посочени в закона случаи.
 4. В регистрационната форма, попълвана от Регистрирания Потребител при регистрацията, “Пресижън” ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С попълването на регистрационната форма Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения ред.
 5. “Пресижън” ЕООД има право да събира и използва информация относно своите Потребители, когато лицето се регистрира като Регистриран потребител. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез уебсайта Trips Journal (доколкото е приложимо), участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.
 6. “Пресижън” ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на своите партньори).
 7. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение на посочения email за контакт.

Всеки потенциален спор между Trips Journal и Потребителите се решава чрез взаимно споразумение. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

Ако не сте съгласни с тези условия и не желаете да се обвързвате с тях, не се разрешава да посещавате интернет страницата tripsjournal.com, използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения.

Версията на Вашия браузър е прекалено стара.
Моля, актуализирайте го или изтеглете друг браузър от тук.